Language
 
現場取票時間/地點
 
1.票務櫃檯開放時間日期。

2.取票地點:臺北小巨蛋北大門入口處服務台,主辦單位票務櫃檯。(Google map)
 
索票完全免費
請先填寫下列資訊︰
 
 
 
Email 預訂
 
以 Email預訂票
 
 
 
 
若繼續,則表示您同意本用戶協議
 
取得索票序號
 
Facebook 快速預訂
 
以 Facebook 帳戶預訂票